योगी सरकार में पात्रों तक पहुंचा योजनाओं का लाभ

संतकबीरनगर:मेंहदावलकेविधायकराकेशसिंहबघेलनेकहाकियोगीसरकारमेंबिनाजाति-धर्मदेखेसमाजकेअंतिमव्यक्तितकजनकल्याणकारीयोजनाएंपहुंचाईगईं।सबकासाथ-सबकाविकासकेतहतलोगोंकोलाभपहुंचायागया।उन्होंनेकहाकिसबसेनिचलेपायदानतकसरकारीयोजनाओंकालाभपहुंचेइसकोलेकरसरकारलगातारप्रयासकररहीहै।विधानसभाक्षेत्रमेंकिसानों,मजदूरोंआदिकेलिएलगातारकार्यहोरहाहै।

विधायकसोमवारकोयोगीसरकारकेसाढ़ेचारवर्षपूराहोनेपरमेंहदावलमेंपत्रकारोंसेसरकारकीउपलब्धियांगिनाई।

उन्होंनेकहाकिग्रामीणआवासयोजनाकेतहतअबतकविधानसभाक्षेत्रमें18505,शहरीआवासयोजनाकेतहत6242,शादीअनुदानयोजनाकेतहत2386औरसामूहिकविवाहयोजनाकेतहत466लोगोंकोलाभपहुंचायागयाहै।इसकेसाथहीपरिवारिकलाभयोजनाकेतहत902,वृद्धापेंशनयोजनाकेतहत33000,निराश्रितमहिलापेंशनलाभार्थी8000,दिव्यांगपेंशनलाभार्थी2368,शौचालयलाभार्थी106281और174सामुदायिकशौचालयकानिर्माणविधानसभाक्षेत्रमेंकरायागयाहै।विधानसभामेंविद्युतीकरणकोबेहतरकरनेकेलिएदुल्हिपार,बनौलीवबखिरामेंविद्युतकेंद्रकानिर्माणहुआ।1075नएट्रांसफार्मर,दीनदयालविद्युतीकरणयोजनाकेतहत807गांवमेंबिजलीपहुंचाईगई।नवीनविद्युतीकरणयोजनाकेतहत46गांवोंमेंबिजलीपहुंची।सड़कवपुलनिर्माणयोजनाकेतहत6971लाखरुपयेकीलागतसे37.2किमीचारसड़कोंकाचौड़ीकरणकरायागया।5026लाखरुपयेकीलागतसे66संपर्कमार्ग93.94किमीबनाएगए।ग्रामीणअभियंत्रणयोजनाकेतहतएकसड़ककानिर्माण493लाखरुपएसेकरायागया।विधानसभामेंछहनएपुलस्वीकृतकराएगए।जिसपर1170लाखरुपएखर्चहोनाहै।चारपुलकानिर्माणपूर्णहोचुकाहैबाकीपरकार्यचलरहाहै।शिक्षाकेक्षेत्रमेंमुसहरा,परसामाफी,गोपालपुर,लोहरसनवपरसापांडेयमेंराजकीयइंटरकालेजकानिर्माणवपटनाखासमेंराजकीयमहिलाडिग्रीकालेजकानिर्माणकरायागयाहै।