वकीलों के लिए बड़ी घोषणा, बिहार सरकार के मंत्री ने कहा, भूमिहीन अधिवक्ताओं को दी जाएगी जमीन

मुजफ्फरपुर,जासं।राज्यकेराजस्ववभूमिसुधारएवंविधिमंत्रीरामसूरतरायनेकहाहैकिभूमिहीनअधिवक्ताओंकोवासकेलिएजमीनदीजाएगी।वासगीतपर्चाकोलेकरनएनियमबनाएजारहेहैं।अबभूमिहीनोंकोवासकेउपयुक्तजमीनकापर्चादियाजाएगा।प्लॉटिंगवदखल-कब्जेकेबादहीउन्हेंयहजमीनउपलब्धकराईजाएगी।वेशनिवारकोजिलाबारएसोसिएशनकीओरसेअपनेअभिनंदनसमारोहकोसंबोधितकररहेथे।

अध्यक्षताएसोसिएशनकेअध्यक्षनवलकिशोरप्रसादसिन्हानेऔरसंचालनसंयुक्तसचिवअरुणकुमारसिंहवविभूतिनाथझानेकिया।एसोसिएशनकेअध्यक्षऔरमहासचिवप्रवीणकुमारनेकोरोनाकालमेंअधिवक्ताओंकीसमस्याओंसेअवगतकराया।लोकअभियोजकप्रमोदकुमारशाही,सरकारीवकीलनगीनासिंहनेउनकास्वागतकिया।एसोसिएशनकीउपाध्यक्षअंजूरानी,डॉ.संगीताशाही,पूर्वसंयुक्तसचिवअरविंदकुमार,प्रेमपासवाननेसमारोहकोसंबोधितकिया।मौकेपरसंयुक्तसचिवसुशीलकुमारसिंह,राजीवशुक्ला,सुुनीलकुमारश्रीवास्तव,सुनीलकुमारसिंह,आनंदकुमार,भरतकुमारशर्मा,सुधीरकुमारओझा,अजीतकुमारद्विवेदीवसंजयकुमारओझासमेतबड़ीसंख्यामेंअधिवक्तामौजूदथे।