विस्थापितों की आवाज बनेगा झामुमो

संवादसहयोगी,जैनामोड़:झामुमोजिलाकमेटीकीबैठकटांड़मोहनपुरसामुदायिकविवाहमंडपमेंमंगलवारकोजिलाध्यक्षहीरालालमांझीकीअध्यक्षतामेंहुई।मौकेपरमांझीनेकहाकिबोकारोमेंविस्थापनकीसमस्याबहुतपुरानीहै।इसजटिलसमस्याकानिराकरणहोनाबहुतजरूरीहै।ऐसेमेंपार्टीकाएकप्रतिनिधिमंडलमुख्यमंत्रीहेमंतसोरेनसेमिलकरविस्थापितोंकीसमस्याओंकोउनकेसमक्षरखेगा।कहाकिझामुमोविस्थापितोंकीआवाजबनकरइससमस्याकानिदानकरवानेकीपहलकरेगा।

उन्होंनेकहाकिआजभीसरकारीकार्यालयोंमेंभाजपामानसिकतावालेअधिकारीतैनातहैं,जोसूबेकीसरकारकोबदनामकरनेमेंलगेहैं।ऐसीअधिकारियोंकोचिह्नितकरनेकाकामपार्टीकरेगी।कहाकिनगरनिगमवपंचायतचुनावमेंपार्टीकार्यकर्ताज्यादासेज्यादाप्रतिनिधित्वकरें,इसकीभीतैयारीचलरहीहै।झामुमोमहानगरअध्यक्षमंटूयादवनेकहाकिबोकारोकाजिसनेभीप्रतिनिधित्वकियाहै,सबनेसिर्फविस्थापितोंकोछलनेकाहीकामकियाहै।जिलाउपाध्यक्षमोहनमुर्मूनेपार्टीसंगठनकीमजबूतीपरविचाररखे।

मौकेपरपार्टीकेजिलासचिवजयनारायणमहतो,राधानाथसोरेन,सोनूसोरेन,अनिलअग्रवाल,अमितसोरेन,प्रखंडअध्यक्षपंकजमरांडी,गुन्नूहांसदा,सौरभभट्ट,दीनूपांडेय,बनवीरमिश्रा,मनोहरटुडू,अविनाशमिश्रा,टिकूसिंह,रामविलासटुडू,धनुलालमहतो,भोलूखान,लुडूमांझीआदिमौजूदथे।