विज्ञान प्रश्नोत्तरी में श्वाति व शालिनी प्रथम

संवादसहयोगी,ऊना:स्थानीयबीआरसीभवनमेंऑनलाइनचलरहेबंगाणाखंडकेस्कूलोंकेबालविज्ञानमेलेकासमापनबुधवारकोहुआ।अंतिमदिनविज्ञानिकक्रियाकलाप,विज्ञानप्रश्नोत्तरीवमैथ्सओलंपियाडसहितअन्यगतिविधियांकराईगई।

जिलासाइंससुपरवाइजरसंजीवलठनेबतायाकिसीनियरसेकेंडरीविज्ञानप्रश्नोत्तरीप्रतियोगितामेंराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयधुंधलाकीस्वातिवशालिनीप्रथमरहीं।डीएवीपब्लिकस्कूललाठियानीकीआंचलवशिवांगीद्वितीयतथाराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयबंगाणाकेयुगमशर्मावसाक्षीसुमननेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।

वरिष्ठग्रामीणवर्गमेंकृतिकावकनिष्कावकनिष्ठवर्गमेंहर्षिताप्रथम

विज्ञानप्रश्नोत्तरीकेवरिष्ठग्रामीणवर्गमेंडीएवीपब्लिकस्कूललठियाणीकीकृतिकाराजवकनिष्कानेप्रथम,तलमेहड़ाकीकीर्तिठाकुरवदिप्तीशर्मानेद्वितीयऔरराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयबंगाणाकीशिवांगीवप्रीतिनेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।विज्ञानप्रश्नोत्तरीकेकनिष्ठग्रामीणवर्गमेंडीएवीपब्लिकस्कूललठियाणीकीहर्षितावश्रद्धानेप्रथम,अम्बेहड़ाकेअनिरुद्धवअंशिकानेद्वितीयवसरोहस्कूलकेनवजोतवसोनिकानेतृतीयस्थानप्राप्तकियाहै।

मैथ्सओलंपियाडमेंतमलेहड़ाकेगौरवप्रथम

मैथ्सओलंपियाडकेसीनियरसेकेंडरीवर्गमेंराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयतलमेहड़ाकेगौरवठाकुरप्रथम,डीएवीपब्लिकस्कूललठियाणीकेअभयशर्माद्वितीयवराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयलठियाणीकीप्रीतिठाकुरतृतीयस्थानपररही।वरिष्ठवर्गमेंडीएवीपब्लिकस्कूललठियाणीकेआदर्शशर्मानेप्रथम,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयतलाईकीखुशबूनेद्वितीयवबंगाणाकेअनीशधीमाननेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।कनिष्ठवर्गमेंराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयअरलूकीमहकनेपहला,डीएवीपब्लिकस्कूललठियाणीकेसैमपाठकनेदूसरातथात्यासरकेशुभमसक्सेनानेतीसरास्थानहासिलकिया।

वैज्ञानिकक्रियाकलापकेसीनियरसेकेंडरीवर्गमेंधुंधलाकीदिशाशर्मा,बंगाणाकेअक्षितशर्मावडीएवीपब्लिकस्कूललठियाणीनेप्रथमस्थानप्राप्तकिया।वरिष्ठवर्गमेंराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयतलमेहड़ाकीकल्पना,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयअरलूकीअनुष्कावडीएवीपब्लिकस्कूललठियाणीकीपलकनेप्रथमस्थानप्राप्तकियाहै।कनिष्ठवर्गमेंबंगाणाकीदीक्षा,डीएवीपब्लिकस्कूललठियाणीकेअर्णवशर्मा,आर्यपब्लिकस्कूलबंगाणाकेनितिनठाकुरनेप्रथमस्थानप्राप्तकिया।