तुलसी पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस पर स्कूली बच्चों ने बांधा समां

फोटो:06एमएडी63व64

बीपीमंडलनगरभवनमेंस्थापनादिवसपरसमारोहआयोजित

10वांस्थापनादिवसपररंगारंगकार्यक्रमवनाटककामंचन

मधेपुरा।जिलामुख्यालयस्थितबीपीमंडलनगरभवनमेंतुलसीपब्लिकस्कूलका10वांस्थापनादिवससमारोहपूवर्कमनायागया।समारोहकाउद्घाटनसमाजसेवीडॉ.भूपेन्द्रनारायणमधेपुरी,चंद्रिकायादव,स्कूलकेनिदेशकश्यामलकुमारसुमित्र,डॉ.हरिनंदनएवंमानवसिंहनेसंयुक्तरूपसेदीपप्रज्जवलितकरकिया।सर्वप्रथमसंस्थानकेनिदेशकनेअतिथियोंकास्वागतअंगवस्त्र,बूकेवमोमेंटोदेकरकिया।वहींसमारोहकोसंबोधितकरतेहुएडॉ.भूपेन्द्रनारायणमधेपुरीनेकहाकिबच्चोंकोबुरीअदातोंकोपरित्यागकरसंस्कारवानबननाचाहिए।उन्होंनेडॉ.एपीजेकलामकेजीवनसेसीखलेनीचाहिए।वहींसमरोहकोसंबोधितकरतेहुएस्कूलकेनिदेशकनेकहाकिहमारेस्कूलकेबच्चोंनेअपनेमेहनतऔरलगनकेबलपरकमसमयमेंभीजिलेमेंशिक्षाजगतमेंअपनीछापछोड़ीहै।इसकेबादस्कूलीबच्चोंनेरंगारंगकार्यक्रमसेपूरेमहौलमेंसमांबांधदिया।नन्हेंबालकलाकारोंनेअपनीप्रस्तुतिसेखूबवाहवाहीलूटी।डफलीवालेमेंअमन-स्वीकृतिकीप्रस्तुतिवहींपंखहोतीतोउड़जातीरेमेंकल्पानझा,मैंफूलबेचतीहूंमेंश्रेयसीआर्याकीनेअपनेअभिनयसेदर्शकोंकाखूबमंनोरंजनकिया।स्कूलछात्रातेजस्विनीऔरस्नेहानेएकेरिगकाशानदारपरिचयदिया।दिनभरचलेकार्यक्रममेंनिजीविद्यालयसंघकेअध्यक्षडॉ.किशोरकुमार,चिरामणीयादव,सुशीलशांडिल्य,अमरेन्द्रकुमारसिंहा,निक्कूनीरज,रोजी,शिवानी,मनीषामनोज,वरुण,मन्नू,विनोद,डॉ.अमलेशकुमार,डॉ.संजयकुमार,रंगकर्मीविकासकुमार,पूजाकुमारीसहितबड़ीसंख्यामेंलेागमौजूदथे।