तमंचा, कारतूस, चाकू के साथ तीन युवक गिरफ्तार

संतकबीरनगर:कोतवालीखलीलाबादकेऔद्योगिकपुलिसचौकीवतामेश्वरनाथपुलिसचौकीकेप्रभारियोंकीटीमनेशुक्रवारकोतीनयुवकोंकेपाससेदोतमंचा,दोजिदाकारतूसवएकचाकूकेसाथगिरफ्तारकियाहै।तीनोंयुवकोंकेविरूद्धआ‌र्म्सएक्टकेतहतमुकदमादर्जकियागयाहै।

औद्योगिकपुलिसचौकीकेप्रभारीसतेंद्रयादव,तामेश्वरनाथपुलिसचौकीकेप्रभारीशैलेंद्रशुक्ल,मुख्यआरक्षीरामनयनयादव,आरक्षीबालगोविद,हिमांशु,मनीषवअनिलयादवशुक्रवारकोक्षेत्रभ्रमणपरनिकलेथे।संदेहहोनेपरकोतवालीखलीलाबादथानाक्षेत्रकेकाशीरामआवासबगहियानिवासीसुभाषप्रसादपुत्रजोखनप्रसाद,थानाक्षेत्रकेमोहद्दीनपुरमोहल्लानिवासीरामचंद्रयादवपुत्रराजेंद्रवसेराजअहमदपुत्रजमीलअहमदकीजांचकी।इनकेपाससेदोतमंचा,दोजिदाकारतूसवएकचाकूबरामदकिया।इनतीनोंयुवकोंकेविरूद्धमुकामीथानेमेंआ‌र्म्सएक्टकेतहतमुकदमादर्जकियागयाहै।सड़कहादसेमेंस्कूटीसवारदोलोगघायल

संतकबीरनगर:कोतवालीखलीलाबादक्षेत्रकेराष्ट्रीयराजमार्गस्थितसेमरागांवकेपासशुक्रवारकोडीसीएमट्रककीठोकरसेस्कूटीसवारयुवतीसमेतदोलोगघायलहोगए।सूचनापरपहुंचीमगहरपुलिसनेघायलोंकोइलाजकेलिएजिलाअस्पतालभेजदिया।युवककीगंभीरहालतकोदेखतेहुएचिकित्सकोंनेमेडिकलकालेजगोरखपुरकेलिएरेफरकरदिया।

गोरखपुरजनपदकेसहजनवाथानाक्षेत्रकेसीहापारगांवनिवासीसत्यवानयादवस्कूटीसेगायककलाकारविद्यानिवासीकाजीपुरमगहरकेसाथखलीलाबादसेकार्यक्रमकरकेशुक्रवारकीसुबहघरवापसजारहेथे।अभीदोनोंसेमरागांवकेनिकटपहुंचेहीथेकिपीछेसेतेजरफ्तारडीसीएमनेस्कूटीमेंटक्करमारदी।जिससेस्कूटीसवारदोनोंलोगसड़कपरगिरकरघायलहोगए।