सुरेश कुमार बने अग्निशमन संघ परवाणू के प्रधान

संवादसूत्र,परवाणू:हिमाचलप्रदेशअग्निशमनसंघशाखापरवाणूकेचुनावअग्निशमनकेंद्रपरवाणूमेंसंपन्नहुए।चुनावपरवाणूकेअग्निशमनकेंद्रकेप्रभारीबंसीरामभाटियाकीअध्यक्षतामेंआयोजितकिएगए।इसदौरानसुरेशकुमारकोप्रधान,राजेशपराशरकोमहासचिव,दयालचंदकोउपप्रधान,रमारकुमारकोकोषाध्यक्ष,राजेशशर्माकोमहासचिव,अरुणसिंहकोप्रेससचिव,प्रेमचंदवकेसरसिंहकोमुख्यसलाहकारचुनागया।