स्थापना समिति के निर्णय पर शिक्षक संघ ने जताई प्रसन्नता

जागरणसंवाददाता,पूर्णिया:जिलाप्राथमिकशिक्षकसंघकेपदाधिकारियोंकीबैठकबुधवारकोनवरतनहातास्थितसंघकार्यालयमेंहुई।इसकीअध्यक्षताजिलाप्राथमिकशिक्षकसंघकेअध्यक्षअब्दुररऊफनेकिया।जिलासहप्रमंडलीयप्राथमिकसंघकेप्रधानसचिवसत्येंद्रकुमारसुमननेबतायाकिजिलेकेराजकीयकृतप्रारंभिकविद्यालयोंमेंएकजनवरी2009केबादसेवानिवृत,मृतवकार्यरतनियमितशिक्षकोंकोराज्यकेअन्यविभागकेकर्मियोंएवंउच्चविद्यालयकेशिक्षकोंकीतरहएमएसीपीएस2010केप्रावधानकेसमरूपवित्तीयउन्नयनकालाभ•ालिाप्राथमिकशिक्षकस्थापनासमितिकीबैठकमेंस्वीकृतहोगयाहै।जिलेकेलगभग1697शिक्षकोंकोक्रमश:10वर्ष,20वर्षएवं30वर्षकीसेवापूर्णहोनेकेफलस्वरूपक्रमश:प्रथमद्वितीयएवंतृतीयएमएसीपीएस2010कालाभदिएजानेकीस्वीकृतिदीजाचुकीहै।बिहारमेंपूर्णियापहलाजिलाहै,जहांइससंदर्भकानिर्णयलियागयाहै।उन्होंनेइसकेलिएजिलाप्रारंभिकस्थापनासमितिकेअध्यक्षसहजिलाशिक्षापदाधिकारी,सचिवसहजिलाकार्यक्रमपदाधिकारीस्थापना,जिलाउपसमाहर्ता,स्थापना,प्रधानलिपिकराजीवकुमारझा,लिपिकराजेशकुमारआदिकोसाधुवाददियाहै।बैठकमेंप्रमंडलीयउपाध्यक्षवीरेंद्रप्रसादसिंह,जिलाकेवरीयउपाध्यक्षमहेंद्रसिंह,उमेशकुमार,उपाध्यक्षकुलदीपपासवान,राजेश्वरकुमारप्रदीपकुमार,राकेशकुमाररौशन,उपप्रधानसचिवविमलकिशोरचौधरी,अरुणकुमार,कोषाध्यक्षनागेंद्रकुमारसिंह,कार्यालयसचिवविनोदकुमार,संगठनसचिवनागेश्वरप्रसाद,राज्यकार्यकारिणीसदस्यपोरसकुमार,अंकेक्षकहीरालालयादव,बिनोदानंदमहाराजवअमीरकांतमंडलसहितकईअन्यशिक्षकमौजूदथे।