सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, साल भर मनाएं कैप्टन मनोज पांडेय सैनिक स्कूल के हीरक जयंती कार्यक्रम

लखनऊ,जेएनएन।मुख्यमंत्रीयोगीआदित्यनाथनेराजधानीस्थिलकैप्टनमनोजकुमारपांडेयउत्तरप्रदेशसैनिकस्कूलकेहीरकजयंतीसमारोहकेकार्यक्रमोंको15जुलाईसेवर्षभरमनानेकानिर्देशदियाहै।उन्होंनेकहाकिदेशकेसैन्यइतिहासकीमहत्वपूर्णतारीखोंकेदृष्टिगतसैनिकोंकेशौर्यवसम्मानकेप्रतीकस्वरूपकार्यक्रमोंकाआयोजनकियाजाए।उन्होंनेसैनिकस्कूलकीबाउंड्रीवॉल,छात्रावास,क्षमताविस्तारकोसमयबद्धढंगसेपूर्णकिएजानेकेनिर्देशदिए।कहाकिसैनिकस्कूलकेऑडिटोरियमकेबचेकार्योंकोभीजल्दीपूराकियाजाए।

मुख्यमंत्रीयोगीआदित्यनाथनेमंगलवारकोसरकारीआवासपरकैप्टनमनोजकुमारपांडेयउत्तरप्रदेश सैनिकस्कूलकेहीरकजयंतीसमारोहकीतैयारियोंकोलेकरबुलाईगईबैठकमेंहीरकजयंतीसमारोहकोएकवर्षतकगरिमापूर्णढंगसेमनाएजानेकेनिर्देशदिया। उन्होंनेकहाकिकार्यक्रमोंकाआयोजनइसप्रकारसेहोकिस्कूलकेबच्चेदेशकीसंस्कृति,विरासत,शौर्यवपराक्रमसेअच्छीतरहपरिचितहोसकें।

मुख्यमंत्रीयोगीआदित्यनाथने कहाकिकोविड-19औरवर्तमानपरिस्थितियोंकोदेखतेहुएवेबिनार,वीडियोकांफ्रेंसिंगआदिकेमाध्यमसेवाद-विवादयाअन्यकार्यक्रमोंकाआयोजनकियाजाए।नवंबरमेंहोनेवालेस्कूलकेवार्षिकोत्सवकार्यक्रमोंकोभीहीरकजयंतीकार्यक्रमोंकेसाथसंयोजितकियाजाए।

मुख्यमंत्रीयोगीआदित्यनाथनेकहाकिकैप्टनमनोजकुमारपांडेयउप्रसैनिकस्कूलकोदेशकेप्रथमसैनिकस्कूलहोनेकागौरवप्राप्तहै।15जुलाई,1960कोइसस्कूलकीस्थापनातत्कालीनमुख्यमंत्रीडॉ.संपूर्णानंदनेकीथी।मुख्यमंत्रीनेस्कूलमेंउनकीप्रतिमाकीस्थापनाकासुझावदेतेहुएइसबारेमेंशीघ्रहीप्रस्तावदिएजानेकेनिर्देशदिए।

इसअवसरपरउपमुख्यमंत्रीडॉ.दिनेशशर्मा,वित्तमंत्रीसुरेशखन्ना,ले.जनरलआपीशाही,पुलिसमहानिदेशकएचसीअवस्थी,अपरमुख्यसचिववित्तसंजीवमित्तल,अपरमुख्यसचिवमाध्यमिकशिक्षाआराधनाशुक्ला,मंडलायुक्तलखनऊमुकेशमेश्राम,सचिवमुख्यमंत्रीआलोककुमारसहितअन्यवरिष्ठअधिकारीउपस्थितथे।