सही पाए गए सभी नामांकन पत्र, 41 प्रत्याशी मैदान में

फैजाबाद:फैजाबादबारएसोसिएशनकेवार्षिकचुनावमेंबुधवारकोहुईजांचमेंसभीनामांकनपत्रसहीपाएगए।कुल41प्रत्याशीमैदानमेंहैं।गुरुवारकोनामांकनपत्रोंकीजांचकीजाएगी,जिसकेबादप्रत्याशियोंकीस्थितिसाफहोगी।

एल्डर्सकमेटीकेचेयरमैनसत्यनारायणपाठककीनिगरानीमेंनामांकनपत्रोंकीजांचकीगई।अध्यक्षपदपरजनार्दनदुबे,अर¨वद¨सह,हिमांशु,कृष्णकुमारपांडे,रामशंकरयादव,रामसुभावनवराममिलनशुक्ल,उपाध्यक्षपदपरजयकरनपांडे,अशोककुमारपांडे,अजयकुमारदुबेवभिखारीलालवर्माउर्फबीएलवर्मा,मंत्रीपदकेलिएलालजीगुप्त,अभयकुमारश्रीवास्तव,राजीवपांडे,ज्ञानत्रिपाठी,विनोदकुमार¨सह,पर¨वदरकुमारमिश्रवकेशवरामवर्मा,संयुक्तमंत्री(प्रशासन)पदपरशैलेंद्रकुमारजायसवाल,राजेंद्रकुमारपांडे,मुन्नीदेवी,संजय¨सहवअजयकुमारमिश्रतथासंयुक्तमंत्री(पुस्तकालयवप्रकाशन)पदपरसंतोषकुमारमिश्र,मुन्ना¨सहवप्रदीपकुमारचौबे,कोषाध्यक्षपदपरमहेंद्रकुमारदुबेवसुधाकरमिश्र,कार्यकारिणीवरिष्ठकेदोपदोंपरहरिप्रसादतिवारी,पवनकुमारपांडेवहरिप्रसादमौर्य,कार्यकारिणी(मिडिल)केदोपदोंपरगौरव¨सह,राजीवतिवारी,भगवतप्रसादपांडेवअखंडप्रतापयादव,कार्यकारिणीजूनियरकेदोपदोंपरउपेंद्रमिश्र,बृजेशकुमार¨सहवलवकुशकुमारमिश्रकेनामांकनपत्रोंकेसहीपाएजानेकीघोषणाकीगई।नामांकनपत्रोंकीजांचमेंरिटर्निंगअधिकारीपीएनपांडे,फैजाबादबारएसोसिएशनकेउपाध्यक्षसुधांशुवाजपेयी,मंत्रीआलोकखरेवअन्यशामिलथे।