सड़क पर उतरे राजद नेता व कार्यकर्ता, किया प्रदर्शन

मोतिहारी।राजदद्वाराआहूतबिहारबंदकोसफलबनानेकेलिएकार्यकर्ताओंद्वारागुरुवारकोशहरकेछतौनीचौकस्थितएनएच-28कोजामकरतेहुएअभियानकीशुरुआतकीगई।यहांराजदनेताओंवकार्यकर्ताओंनेचौककोपूरीतरहजामकरयातायातकोबाधितकरदिया।इसकेबादजिलाध्यक्षसुरेशप्रसादयादवकेनेतृत्वमेंकार्यकर्ताबाइकपरसवारहोछतौनीसेगांधीचौकमीनाबाजारकीओरचले।यहांसेकार्यकर्तामीनाबाजार,ज्ञानबाबूचौक,जानपुलचौक,स्टेशनरोड़,बलुआ,चांदमारीचौक,थानाचौक,हॉस्पीटलचौकहोतेहुएकचहरीचौकपहुंचे।यहांराजदकेहरसिद्धिविधायकराजेंद्ररामकेनेतृत्वमेंबंदीकराईगई।राजदनेताओंवकार्यकर्ताओंकाजत्थामीनाबाजारस्थितगांधीचौकपहुंचीजहांनुक्कड़सभाकाआयोजनकियागया।सभाकोसंबोधितकरतेहुएराजदकेवरीयनेताविनोदश्रीवास्तवनेसूबेमेंखननकेनईनियमावलीकापूरजोरविरोधकिया।उन्होंनेकहाकिसरकारकीदोहरीनीतिकेकारणआजराज्यकेलाखोंमजदूरोंकेपासकामनहींहै।वहींबालू-गिट्टीऔरट्रांसपोर्टकेव्यवसायसेजुड़ेकारोबारियोंकीदुकानेंबंदहोगई।सरकारकेएकगलतफैसलेनेलाखोंघरोंकेचूल्हेंकीआंचधीमीकरदीहै।राजदमजदूरोंवव्यवसायियोंकेहितकेलिएसड़कसेसदनतकलड़नेकाकामकरेंगी।नरकटियाविधायकडॉ.शमीमअहमदनेकहाकिसरकारअवैधखननपररोकलगानेमेंविफलरहीहै।साथहीमजूदरोंवव्यवसायियोंकेरोजगाराकोप्रभावितकरनेकाकामकियाहै।विधायकराजेंद्ररामनेकहाकिसरकारन्यायपालिकाकेआदेशकाभीसंज्ञाननहींलेरहीहैऔरजबरनलोगोंपरनईनियमावलीथोपरहीहै।नुक्कड़सभाकानेतृत्वराजदकेजिलाध्यक्षसुरेशप्रसादयादवनेकी।मौकेपरबजरंगीनारायणठाकुर,इनामुलहक,हामिदराजा,मणिभूषणश्रीवास्तव,अवनीशकश्यप,गुड्डूकुमार,अमरेंद्रयादव,जावेदअहमद,राहुलकेदार¨सह,संतोषकुशवाहा,उमाशंकरयादव,लालबाबूखां,मोईनअख्तर,जगदीशविद्रोही,संजयनिराला,जेपीयादव,अनुरागयादव,डॉ.अभिषेकतिवारी,मनोजयादव,बंटीगुप्ता,मनोजश्रीवास्तव,विजयश्रीवास्तव,डॉ.राजीवप्रकाश,सत्येंद्रकुशवाहा,रंजीत¨सह,गुड्डूश्रीवास्तव,राजूपांडेय,भोलासाहतुरहा,कृष्णामिश्र,बीडीओमुखिया,नसीमाखातुन,कलावतीदेवी,बंटीकुमार,मुन्नाखां,अमरेंद्रवर्मा,नसीमअख्तर,मुनीलालयादव,दिपककुमार,रविशंकरवर्मा,राजीवद्विवेदीउर्फपप्पूदुबे,रामप्रवेशयादव,रहमतुल्लाह,रामसागरकुशवाहा,मनोजअकेला,पूर्वविधायकसुरेशमिश्रआदिमौजूदथे।वहीं,छात्रराजदकेजिलाध्यक्षअवनीशकुमारकेनेतृत्वमेंतबरेजआलम,तारकेश्वरयादव,अमनवाजपेयी,सरोजयादव,मंदीपयादव,अभिनंदनसहनी,मुन्नाचौधरी,मुन्ना¨सह,मिलनयादव,रंजितपंडित,जयप्रकाशयादव,मणिभूषणकुमार,अभयकुशवाहा,ओमप्रकाशयादव,संजीतचौरसिया,अभय¨सह,मनीषयादव,राजूयादव,रजनीशपांडेय,परवेजआलमभीअभियानमेंशामिलथे।इधर,राष्ट्रीयब्राह्मणमहासंघकेजिलाध्यक्षआचार्यनीरजकुमारमिश्र,स¨चद्रमिश्र,सोमेश्वरपांडेय,केशवत्रिपाठी,विनयमिश्र,विक्कीकुमार,मनोजमिश्र,आलोकपांडेय,रधुवंशतिवारी,दुर्गेशपुरोहितआदिभीउपस्थितथे।

ग्रामीणक्षेत्रोंमेंभीरहाबंदकाअसर

चकिया,संस:राजदद्वाराआहूतबिहारबंदकेदौरानप्रखंडअध्यक्षनवलयादवकेनेतृत्वमेंराजदकार्यकर्ताओंनेबाजारकोबंदकरायावएनएचकोजामकिया।इससेआवागमनपूरीतरहबाधितरहा।मौकेपरसुबोधयादव,माधवमधुकर,पवनसर्राफ,अशोकयादव,अशोकगुप्ता,मो.जामी,मो.अख्तर,जयप्रकाशयादव,ललनचौहान,सीतारामयादव,प्रो.संजय¨सह,कुमोदकुमार,जगरनाथराय,आशादेवी,सुभाषयादव,मोहनसाह,जयप्रकाशसहनी,उमेशमहतो,सत्यनारायणगुप्ता,साधुयादव,कुणालगुप्ताआदिमौजूदथे।

मेहसी:बालूसंकटकेविरोधमेंगुरुवारकोराजदकाबिहारबंदकोलकरपिपराविधानसभाक्षेत्रकेपूर्वराजदप्रत्यासीसुबोधयादववप्रखंडअध्यक्षशत्रुघनयादवकेसंयुक्तनेतृत्वमेंराजदकार्यकर्तासुबहसेहीसड़कवरेलमार्गकोघंटोरोकेरखा।बंदीकार्यक्रममेंबीरेंद्रयादव,मदनप्रसादयादव,इमामहसनकुरैशी,नन्हे,इरशाद,रामसागरप्रसादयादव,अरुणयादव,ललनयादव,किशोरप्रसादयादव,सुरेशयादव,श्यामबाबूयादव,सफीअहमद,अफजलअलीअंसारी,मो.कासिम,अताउल्लाह,मो.जकरुल्लाह,शहाबुद्दीन,कयूमखान,चंचल,अफजलअली,रेजाकुरैशी,डॉ.ईश्वरचंदराय,विश्वनाथरायआदिसक्रियथे।

पकड़ीदयाल:राजदकेबिहारबंदकोसफलबनानेमेंप्रखंडअध्यक्षराघवप्रसादयादव,दिनेशप्रसादकुशवाहा,र¨वद्रयादव,मनोजयादव,रामनरेशयादव,रामजीनिसप्रसादयादव,संजयकुशवाहा,मनोजकुमारयादव,डा.जैदअंसारी,मु.खालिद,दीपककुशवाहा,अमोदकुमार,अमीरखां,जानकीप्रसाद,अताउर्रहमान,सीतारामयादव,आसिफइकबाल,सुभाषप्रसाद,बबलूयादव,आदित्यभूषणउर्फ¨पटूएवंमुन्नायादवशामिलथे।

सुगौली:बिहारबंदकेदौरानराजदनेताउपेंद्रसहनी,अर¨वदयादव,वीरेंद्रयादव,मो.इमाम,हरेंद्रश्रीवास्तव,भुवालीठाकुर,प्रेमयादवआदिमौजूदथे।

गो¨वदगंज:बिहारसरकारकीबालूऔरगिट्टीकीनीतियोंमेंबदलावकोलेकरगुरुवारकोराजदकार्यकर्ताओंनेपूरेनगरपंचायतमेंघूम-घूमकरदुकानोंकोबंदकराया।इसदौरानराजदकेजिलासचिवसहराष्ट्रीयपरिषदकेसदस्यराजूपांडेयकेनेतृत्वमेंमहेंद्रकुमारराय,कृष्णाकांतमिश्रा,अजीतकुमारशर्मा,युसूफराय,संजीतशर्मा,विकासकुमार,गुड्डूपांडेय,रामूपांडेय,मुकेशपांडेय,पप्पूपांडेय,रजनीशपांडेय,¨प्रसकुमारआदिसक्रियथे।

बंजरिया:राज्यसरकारकीखनननीतिकेविरोधमेंगुरुवारकोप्रखंडराजदकेतत्वावधानमेंबिहारबंदकाआयोजनकियागया।मौकेपरप्रखंडअध्यक्षसज्जादआलम,महेंद्रयादव,सुरेंद्रयादव,रफीकसाहब,गालिबहसन,देवानंदयादव,अनिलयादव,रिजवान,अखिलेशयादव,मो.मुनाफा,मो.इरसाद,मो.माजिद,मो.सलाउलल्लाह,इकबालअहमद,जमीलअख्तर,मो.नुरैन,मो.नासिर,रवीउललाह,मो.शकीलआदिमौजूदथे।

सिकरहना:बालूकोलेकरबंदीकाअसरढाकामेंभीदेखनेकोमिला।मौकेपरप्रखंडअध्यक्षशम्सतबरेज,मोईनअख्तर,नूरआलमखान,मो.नुरैन,मो.अफसर,जमिलअख्तर,¨पटूयादव,व्यवसायीसंगठनकेअध्यक्षदिलीपगुप्ता,उमाशंकरठाकुर,ब्रजकुमारझा,मनोजप्रसाद,अरसदआलम,समसुज्जमां,धर्मेन्द्रकुमार,सुधीरकुमार¨सह,संदीपश्रीवास्तवआदिमौजूदथे।

केसरिया:पीतांबरचौकपरगुरुवारकोराजदकार्यकर्ताओंनेएसएच-74कोपूर्णरूपसेजामकरदिया।मौकेपरविधायकडॉ.राजेशकुमार,हातिमखान,अमरेंद्रप्रसादयादव,सुदीष्टयादव,विजययादव,मुसाफिरयादव,जितेंद्रपटेल,अजयपासवान,राकेशपाठक,मुसाफिरयादव,लालेश्वरप्रसादकुशवाहा,मो.हाफिज,शैयदमौलवी,महेंद्रयादवआदिमौजूदथे।

घोड़ासहन:राजदनेताओंनेरक्सौल-दरभंगारेलखंडकेघोड़ासहनस्टेशनपरडेमूट्रेनसंख्सा75230कोरोकदिया।मौकेपरहीरालालप्रसादयादव,सुभाषयादव,धर्मेन्द्रयादव,रंजीतकुमारयादव,रामविनययादव,बच्चायादव,नितेशकुमार¨सह,अंकेश¨सह,मो.राकिबकमर,ओकेशअंसारी,विनययादव,रामसागरयादवआदिमौजूदथे।

फेन्हारा:राजदप्रखंडअध्यक्षअमीरअशरफकेनेतृत्वमेंकार्यकर्ताओंनेबाजारकोबंदकराया।मौकेपरअताऊररहमान,सीतारामयादव,जानकीप्रसाद,रामाधारराय,¨प्रसकुमार,मणिभूषणकुर्मा,चंदनकुमार,राजेशरंजनसाहितदर्जनोंकार्यकर्तामौजूदथे।

तेतरिया:राजदकाबिहारबंदतेतरियावराजेपुरइलाकेमेंअसरदाररहा।बंदीकानेतृत्वपूर्वप्रत्याशीसुबोधयादवऔरयुवाराजदकेमहासचिवसंजयनिरालानेकिया।मौकेपरअवधेशकुमारयादव,अनिलयादव,बाबायादव,अनीषहैदरखान,श्रीनारायणयादव,अमरलालराय,श्यामनंदनयादव,राधामोहनयादव,संजयमुस्कान,कमलेशगुप्ता,रमेशगुप्ता,दीपकराम,कृष्णायादव,लल्लू¨सह,अवधलालराय,हासीम,गोपालसहनी,चांदमहमद,अशोकयादव,गोनौरराय,गुड्डूयादवआदिमौजूदथे।

बनकटवा:बंदसमर्थकोमेंराजदप्रखंडअध्यक्षसीतारामयादव,युवाअध्यक्षशिवशंकरयादव,रामविश्वासयादव,¨बदेश्वरयादव,लालबाबूयादव,सुबोधयादव,हरिशंकर¨सह,रामजन्मरामसहितशामिलथे।

कल्याणपुर:बंदीकेदौरानअशोकयादव,असरारआलम,रामलालप्रसाद,जयलालपटेल,रामप्रवेशप्रसाद,विजयश्रीवास्तव,मुजफ्फरहुसेन,जयकिशोरराम,सूरजपासवान,रंजन¨सह,ललनरामसहितदर्जनोंकार्यकर्तामौजूदथे।

डुमरियाघाट:राजदनेताभागेश्वररायकेनेतृत्वमेंकार्यकर्ताओंनेविश्रामपुरदुबौलीबांधकेसमीपराजमार्ग28कोजामकरविरोधप्रदर्शनकिया।मौकेपरफैजानअंसारी,राजेशयादव,पंकजयादव,संतोषयादव,दीपककुमार,पुलिसमहतो,नारदयादव,राजनकुमार,मोहनसहनी,रामजन्मयादव,साजिदअंसारी,शिवशंकरसहनी,ताहिरहुसैन,तबारकअली,मोहनयादव,चंदेश्वरसहनी,शमीममियां,नागामहतो,विनोदसहनी,मुन्नामिश्र,चंदन¨सह,मदनगिरी,मनीष¨सह,¨मटू¨सह,किशोरमहतो,देवनाथबैठा,बागड़मियां,संजयदुबे,परमागिरी,सुशील¨सह,मोहनमहतो,विकास¨सह,इंदलमहतो,उमेशसाहआदिमौजूदथे।

कोटवा:बंदकानेतृत्वराजदनेतामनोजयादव,राजदप्रखंडअध्यक्षसरोजयादव,जितेंद्रयादव,सत्यनारायणयादव,मैनेजरयादव,लखिन्द्रयादव,मो.लालबाबूसहितसैकड़ोंराजदकार्यकर्तामौजूदथे।

राजेपुर:राजदमहासचिवसंजयकुमारनिरालाकेनेतृत्वमेंतेतरियाप्रखंडमुख्यालयतेतरियाबजारतथाराजेपुरबजारबंदरहा।मौकेपरराधामोहन¨सहयादव,अनिलकुमारयादव,दयाशंकरप्रसाद,आशोकराय,अवधलालराय,दीपकराम,कृष्णकुमारयादव,श्रीनारायणयादव,ललनराय,लक्ष्मणराय,विजयराय,सुशीलरायआदिमौजूदथे।

संग्रामपुर:राजदनेतानागेंद्रप्रसादतरुण,श्रीराममहतो,सत्यदेवराम,विकासकुमार,अप्पू¨सह,इरशादखान,अक्षयटंडन,मोहनमहतो,सुमनपटेल,शिवपालदार,नौशादआलम,नागेंद्र¨सह,शिवजीपासवान,रामेश्वरसाह,लालबाबूचौरसिया,भरतमहतोसमेतकईलोगमौजूदथे।