सड़क किनारे मिला युवती का शव, हत्या की प्राथमिकी, एक गिरफ्तार

-दोदिनोंसेगायबयुवतीकासड़ककिनारेमिलाशव

-परिजनोंकीशिकायतपरएकयुवकसमेततीनकोकियानामजद

कोट-घटनाकीजानकारीमिलतेहीत्वरितकार्रवाईकरतेहुएएकनामजदआरोपितकोगिरफ्तारकरपूछताछकीजारहीहै।वैज्ञानिकतरीकेसेसभी¨बदुओंपरमामलेकीजांचवअन्यआरोपितोंकीगिरफ्तारीकेलिएछापेमारीकीजारहीहै।-कुमारआशीष,एसपी।

संवादसूत्र,कोचाधामन(किशनगंज):प्रखंडक्षेत्रकेबोहीताचौकरैनबसेराकेसमीपएकयुवतीकाशवमिलनेसेक्षेत्रमेंसनसनीफैलगई।युवतीकीपहचानकोचाधामनपंचायतकेटेनागांवकेमोफीजआलमउर्फपैकारकी20वर्षीयपुत्रीरहनुमाप्रवीणकेरूपमेंकीगई।सूचनामिलतेहीघटनास्थलपरपहुंचीपुलिसनेशवकोकब्जेमेंलेकरपोस्टमार्टमकेलिएसदरअस्पतालकिशनगंजभेजदिया।जहांपोस्टमार्टमकेबादशवकोपरिजनोंकोसौंपदिया।परिजनोंकीशिकायतपरगांवकेहीएकयुवकवउसकेमां-बापकोनामजदआरेापितबनायागया।पुलिसनेत्वरितकार्रवाईकरतेहुएनामजदआरोपितमो.यूनूसकोगिरफ्तारकी।

जानकारीकेअनुसारमृतकारहनुमापरवीनबीतेदोदिनोंसेघरसेगायबथी।परिजनोंकेद्वाराइसकीखोजबीनभीकीगईलेकिनकोईअतापतानहींचलसका।रविवारअलसुबहकरीबचारबजेग्रामीणोंनेमहादेवदिघी-बरबट्टापथपरबोहीताआरिफचौकरैनबसेराकेसमीपएकयुवतीकाशवदेखाऔरइसकीसूचनाग्रामीणोंनेतत्कालकोचाधामनपुलिसकोदी।सूचनामिलतेहीघटनास्थलपरपहुंचीपुलिसनेकानूनीप्रक्रियापूरीकरनेकेबादशवकोकब्जेमेंलेलिया।इससंबंधमेंथानाध्यक्षआसिफबेगनेबतायाकिमृतकयुवतीकेगलेवचेहरेपरजख्मकेनिशानमिलेहैं।प्रथम²ष्टयायहप्रतीतहोताहैकिकिसीनेयुवतीकीहत्याकरशवकोसड़कपरफेंकदियागयाहै।उन्होंनेबतायाकिमृतकाकेपितामोफीजआलमनेप्रेमप्रसंगसेजुड़ायहमामलाबतायाहै।थानाध्यरक्षनेबतायाकिमृतकाकेपितामोफीजआलमकेलिखितशिकायतपरआरोपितप्रेमीयुवकशमसुज्जमा,उसकेपितामुयूनूसवमाताकमरुननिशाकेविरूद्धथानाकांडसंख्या153/18केतहतहत्याकाकेसदर्जकरमामलेकीजांचकीजारहीहै।