रविवार को लोक अदालत में 13536 वाद किए निस्तारित

कासगंज,संवादसहयोगी:शनिवारकोजिलान्यायालयपरिसरमेंलोकअदालतकाआयोजनहुआ।न्यायिकएवंप्रशासनिकअधिकारियोंनेसुलहसमझौतेकेतहतवादोंकानिस्तारणकरायागया।कुल13536वादनिस्तारितकिएगए।

लोकअदालतकाउद्घाटनजिलाजजदिवेशचंद्रसावंतनेमांसरस्वतीकेचित्रकेसमक्षदीपप्रज्वलितकरकिया।जिलान्यायाधीशनेपांचवादनिस्तारितकिए।प्रधानन्यायाधीशपरिवारन्यायालयरमेशचंद्रने14वादोंकानिस्तारणकिया।पीठासीनअधिकारीमोटरदुर्घटनाप्रतिकरअधिकरणसंजयकुमारने53वादनिस्तारितकर17719000रुपयेमोटरदुर्घटनाप्रतिकरकेरूपमेंअवार्डकिए।अपरजिलाबृजेशकुमारनेतीन,विशेषन्यायाधीशपाक्सोएक्टराकेशकुमारनेएक,अपरजिलाजजगजेंद्रनेचार,अपरजिलाजजधीरेंद्रकुमारनेदो,अपरजिलाजजगगनकुमारभारतीने19,अपरजिलाजजत्वरितन्यायालयतालेवरसिंहनेएक,अपरजिलाजजत्वरितन्यायालयकृष्णालीलायादवनेदो,मुख्यन्यायिकमजिस्ट्रेटअभयप्रतापसिंहने2400,सिविलजजसीनियरडिवीजनमीनाक्षीसोनकरने12,प्रधानमजिस्ट्रेटग्रामन्यायालयपटियालीअर्पितपवार41,न्यायिकमजिस्ट्रेटअनुप्रिया39,सिविलजजजूनियरडिवीजनअलकानेतीन,प्रत्यूशगुप्तानेतीन,द्वितीयसिविलजजजूनियरडिवीजनअन्नूअहलावतनेदो,इंदूनागरनेतीनवादोंकोनिस्तारितकिया।स्थाईलोकअदालतकेअध्यक्षचंद्रशेखरद्वारा23वादनिस्तारितकिएगए।बैंकसंबंधी426वादोंकोनिस्तारितकियागया।प्रशासनिकऔरराजस्वन्यायालयकेअधिकारीगणोंने10276वादनिस्तारितकिए।लोकअदालतमेंकुल13536वादोंकानिस्तारणकियागया।70,84,1479रुपयेकाअर्थदंडलगायागया।