रिश्तों की सिलाई भावनाओं से हुई तो टूटेगी नहीं : बीना

जागरणसंवाददाता,पटियाला:शिवसेनाहिदुस्तानकीधार्मिकशाखाश्रीरामहनुमानसेवादलनेमंगलवारकोश्रीहनुमानचालीसाकापाठएवंसंकीर्तनश्रद्धासेकिया।इसमेंव्यासपीठपरभजनगायिकाबीनाबंसलनेभजनोंकेमाध्यमसेबतायाकीरिश्तोंकीसिलाईअगरभावनाओंसेहुईहैतोउसकाटूटनामुश्किलहै।अगरस्वार्थसेहुईहैतोउसकाटिकनामुश्किलहै।इसलिएकिसीभीरिश्तेकोबनाएंचाहेवहरिश्ताकिसीदलसेजैसेरामहनुमानसेवादलकेसाथजुड़नेकारिश्ताक्योंनहोउसरिश्तेकोभावनाओंसेबनाएं।आपकीभावनाअच्छीहैतोवहरिश्ताजन्मोजन्मतककायमरहेगा।

राष्ट्रीयचेयरमैनपवनकुमारगुप्तानेइसबारअखिलभारतीयबहावलपुरमहासंघकेराष्ट्रीयप्रधानज्ञानचंदकटारियाकोविशेषमेहमानरूपमेंआमंत्रितकरकेउनकासम्मानकिया।ज्ञानचंदकटारियाकेसाथनरेंद्रबाजवासमाजसेवक,महेश,कृष्णकुमारनिजीसहायककोसम्मानितकिया।इसअवसरपरअमरजीतबंटी,हैप्पी,संजयकुमार,राजकुमार,जसवीरकौर,पिकीएवंप्रियअंजलीस्याल,रचनास्याल,सुखविदरशर्मानेपंखेवथालीचम्मचकीसेवाकी।मौकेपरपवनकुमारगुप्ताकेसाथरविद्रसिगला,जगदीशरायका,शिवभारद्वाज,बद्रीप्रसादशास्त्री,मनोजगोयल,श्रीचंदशर्मा,राजकुमार,निशांतशर्मा,सुखविदरशर्मा,रजतबातिश,मनोजदुबे,सुनीलशर्मा,रमेशकंबोज,महिलाशाखासेवर्षारानी,सीमाशर्मा,सुमनरानी,शीलादेवी,सुनीतारानी,रक्षादेवी,रानूदेवी,रजतकुमारमौजूदरहे।