रेड रिबेल्स ने ब्लू ब्लास्टर्स को 22 रनों से हरा ट्रॉफी पर जमाया कब्जा

बेतिया।चनपटियाइस्मापब्लिकस्कूलकावार्षिकखेलकूदप्रतियोगिताकेअंतर्गतसोमवारकोइंटरहाउसक्रिकेटटूर्नामेंटआयोजितहुई।इसमेंरेडरिबेल्सनेब्लूब्लास्टर्सको22रनोंसेहराया।इसकेपूर्वब्लूब्लास्टर्सनेटॉसजीतऔरगेंदबाजीकरनेकानिर्णयलिया।रेडरिबेल्सकीटीम7विकेटखोकर122रनबनाया।जवाबमेंब्लूब्लास्टर्सकीटीममात्र100रनबनाकरआलआउटहोगई।रेडरिबेल्सने22रनोंसेहराकरट्रॉफीपरकब्जाजमाया।विजयीटीमकेआकर्षओझाकोमैनऑफदमैचवमेंऑफदसीरीजकेखिताबसेनवाजागया।टूर्नामेंटकेसमापनसमारोहकोसंबोधितकरतीनपअध्यक्षविमलादेवीनेकहाकिखेलकूदहमेंजीवनमेआनीवालीचुनौतियोंकासामनाकरनेकीकलामेंनिपुणकरतीहै।वहींअंचलाधिकारीराजीवनयनपांडेयनेकहाकिखेलसेआत्मविश्वासबढ़ताहैऔरशारीरिकवमानसिकरूपसेमजबूतीमिलतीहै।एफसीआईग्राउंडमेंकराएगएटूर्नामेंटकेपहलेसेमीफाइनलमेंरेडरिबेल्सकेवहाबखानकोतथादूसरेसेमीफाइनलमेंब्लूब्लास्टर्सकेअमनकुमारकोमैनऑफदमैचकाखिताबदियागया।समापनसमारोहकोप्राचार्यइरशादहुसैन,संजयजायसवाल,दीनानाथजायसवाल,मदनगुप्ता,संजयकुमार,उपदेशकुमारआदिनेसंबोधितकिया।मौकेपरसहायकशिक्षकअनिलकुमार,रूपेशशुक्ल,अनिलत्रिपाठी,नवनीतमिश्र,अनूपकुमार,राजेश¨सह,विकासतिवारी,नेहालअहमद,कुंदनकुमार,अभिनवकुमार,अर¨वदरायआदिमौजूदरहे।