रामनगर स्कूल में भेंट की एलईडी व पाठ्य सामग्री

संवादसूत्र,फाजिल्का:गॉडगिफ्टेडएजुकेशनलवेलफेयरसोसायटीनेफिरोजपुररोडस्थितसरकारीप्राइमरीस्कूलरामनगरजट्टवालीमेंएककार्यक्रमकरवायागया।

सोसायटीकेमहासचिवमनोजनारंगनेबतायाकिग्रामपंचायतकेसहयोगसेएकएलईडी,समाजसेवीअमितलूनाकेसहयोगसेबच्चोंकोकॉपियां,पैनवदरियांभेंटकीगई।इसकेअलावापावरकॉमकेएसडीओरमेशगुंबरकेसहयोगसेबच्चोंकोएकड्रमसेटवसोसायटीकेसहयोगसेस्टाफकेलिएकुर्सियां,दीवारघड़ियांवअन्यसामग्रीस्कूलकोभेंटकीगई।समाजसेवीसुनीलकक्कड़वनेशनलअवार्डीलवजीतग्रेवालनेकहाकिसोसायटीकेप्रकल्पअतिप्रशंसनीयहै।सोसायटीकीसलाहाकारडॉ.आशागुंबर,नेहामिड्ढावसोसायटीकेवरिष्ठउपाध्यक्षइंजी.बाबूलालअरोड़ानेबच्चोंकोनैतिकमूल्योंकेलिएप्रेरितकिया।अंतमेंसोसायटीद्वाराआएहुएअतिथियोंकोस्मृतिचिन्हदेकरसम्मानितकियागया।इसमौकेपरचेयरमैनसुरिदरठकरालहैप्पीवस्कूलइंचार्जगीताछाबड़ा,संरक्षकडॉ.पन्नालालगुप्ता,रविनागपाल,वाइसचेयरमैनएडवोकेटसुभाषकटारिया,संरक्षककुलवंतरायमिगलानी,नंदलालसिगला,डॉ.जग्गारामकंबोज,आशानागपाल,संजयअनेजा,सूरजसेतिया,अभयप्रतापसिंहलूना,अमरजीत,किरणबाला,चरणजीत,प्रिंसआदिउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!