परसा में शौचालय निर्माण को बीडीओ ने उठाई कुदाल

संसूपरसा:लोहियास्वच्छताअभियानकेतहतपरसाबीडीओरजतकिशोर¨सहनेअन्यायपंचायतमेंचलरहेहरघरशौचालयनिर्माणकीमॉनीटरिंगतेजकरदीहै।बीडीओनेमुखियाप्रतिनिधिसंजयसाहवसरपंचप्रतिनिधि विजयकुमारगुप्ताकेसाथरविवारकोब्रह्मपुरपश्चिमीटोलामेंशौचालयनिर्माणकेलिएचलरहेकार्यकानिरीक्षणकिया।इसक्रममेंशौचालयकेलिएकुदालसेगड्ढेखोदकरबीडीओनेस्वयंनींवडाली।उपयोगीशौचालयबनानेकेलिएनिर्धारितरूपरेखातैयारकरकारीगरोंवमजदूरोंकोकईजानकारीदी।इसदौरानपीओरशीदअशरफ,जेएसएसअर¨वदपासवानसहितकईपदाधिकारियोंनेभीशौचालयनिर्माणस्थलपरजाकरकार्यकासर्वेकिया।बीडीओनेबतायाशौचालयनिर्माणकेलिएव्यापकस्तरपरकार्यकियाजारहाहै।सभीपंचायतकोखुलेमेंशौचमुक्तकरनेकेलिएसरकारद्वारापहलतेजकरदीगईहै।शौचालयनिर्माणमेंलगेकारीगरवमजदूरोंकोविशेषट्रे¨नगदेनेकेलिएभीपहलकीगईहैताकिबेहतरवउपयोगीशौचालयकानिर्माणकियाजासके।ग्रामीणवशहरीक्षेत्रकेलिएअलग-अलगतरहकेशौचालयकानिर्माणकियाजानाहै।जिससेआनेवालेसमयमेंजलजमावकीसमस्यासेपरेशानीनहो।बीडीओसहितअन्यकर्मियोंनेस्थानीयजनप्रतिनिधियोंकेसाथस्वच्छताअभियानजागरुकताकेउद्देश्यसेआसपासकेइलाकोंमेंझाड़ूलगाया।मौकेपरमुखियाप्रतिनिधिसंजयकुमारसाह,सरपंचप्रतिनिधिविजयकुमारगुप्ता,वार्डसदस्यसंतोषकुमार,हरिहरसाह,डॉसुनील¨सह,अजयराय,झूलनराय,सचिवराकेशकुमार,रौशनकुमारसोनी,चंदेश्वरराय,जलेश्वरराय,रामेश्वरराय,उमाराय,जयनारायणराय,एसआरपीयोगेशकुमारदुबे,डीआरपीरामबाबूपासवानआदिमौजूदथे।