प्रधान सहित शिक्षकों से बीडीओ ने मांगा जवाब

संवादसूत्र,छातापुर(सुपौल):प्रखंडक्षेत्रमेंसरकारीस्कूलोंकीशिक्षाव्यवस्थाकीजांचकेदौरानबीडीओनेउत्क्रमितमध्यविद्यालयक़ोपूर्णत:बंदपायेजानेपरसंबंधितस्कूलकेप्रधानसहितअन्यचारशिक्षकसेअविलम्बजवाबमांगाहै।बीडीओअजीत¨सहनेबतायाकिआठअक्टूबरक़ोपूर्वाह्नजबवेक्षेत्रजांचकेलियेनिकलेतो9:30मेंउत्क्रमितमध्यविद्यालयपट्टीरतनसारपहुंचे,जहांस्कूलबंदथा।कुछबच्चेयत्र-तत्रखेलरहेथे।दसबजेतकस्कूलमेंमौजूदरहनेकेबादभीप्रधानसहितसभीशिक्षकअनुपस्थितरहे।बीडीओनेअनुपस्थितप्रधानसहितशिक्षकोंक़ोपत्रजारीकरतेहुएअविलम्बजवाबमांगाहै।कहाकिक्योंनास्कूलसंचालनमेंस्वेच्छाचारिता,मनमानी,लापरवाहीकेलियेवरीयअधिकारियोक़ोलिखाजाए।बीडीओनेबतायाकिमध्यविद्यालयपरिसरस्थितआंगनबाड़ीकेंद्रसंख्या165पूर्णरूपसेबंदरहनेकेवजहसेसंबंधितसेविकाकोभीस्पष्टीकरणपूछागयाहै।साथहीविभागीयकार्रवाईकीजारहीहै।