ऑटो पलटने से एक यात्री घायल

कोडरमा:रांची-पटनामुख्यमार्गस्थितलखीबागीकेसमीपरविवारकोऑटोपलटजानेसेएकयात्रीसंतोषकुमार(45)घायलहोगए।ऑटोडोमचांचसेकोडरमाआनेक्रममेंपलटी।ऑटोमेंतीनयात्रीसवारथे।संतोषकुमारडोमचांचनिवासीहैं।उनकाइलाजसदरअस्पतालमेंचलरहाहै।