नवादा: 26 जून को भाजयुमो करेगा पौधरोपण, कार्यक्रम की रूप रेखा तय

नवादा,जागरणसंवाददाता।भाजयुमोनवादाजिलाइकाईकीवर्चुअलबैठकशनिवारकोआयोजितहुई।जिलाध्यक्षरविराजकीअध्यक्षतामेंआयोजितबैठकमेंमोर्चाकेसभीपदाधिकारीऔरमंडलोंकेअध्यक्षशामिलहुए।बैठककोप्रदेशकेवृक्षारोपणकार्यक्रमप्रभारीसहभाजयुमोकेप्रदेशउपाध्यक्षजयप्रकाशचौधरीवप्रदेशकेक्षेत्रीयप्रभारीमनीषकुमारनेसंबोधितकिया।कार्यक्रमप्रभारीजयप्रकाशनेकहाकिआगामी26जूनकोप्रदेशस्तरपरवृक्षारोपणकार्यक्रमकियाजानाहै।इससफलबनाना है।क्षेत्रीयप्रभारीएवंवृक्षारोपणकार्यक्रमप्रभारीमनीषकुमारनेकहाकिकोरोनाकेइसवैश्विकमहामारीमेंपर्यावरणकेसंरक्षणकेलिएपेड़-पौधालगानाबहुतही जरूरीहै।युवामोर्चाकेकार्यकर्ताहरबूथकेसाथसभीमंडलोंमेंपौधारोपणकरेंगे।वातावरणस्वच्छरहेइसकेलिएयहजरूरीहै।

जिलाध्यक्षरविराजनेबतायाकिसभीमंडलोंमेंयुवामोर्चाकार्यकर्तावृक्षारोपणकेसाथजनजागरणअभियानचलाएंगे,ताकिलोगज्यादासेज्यादाप्रेरितहोकरअपनेघरकेबाहर1पेड़जरूरलगाएं।उन्होंनेकहाकिसभीमंडलमें26जूनकोपौधरोपणकियाजाएगा।स्थलचयनएवंअन्यजानकारीउन्होंनेकार्यकर्ताओंकेसाथसाझाकिया।आमजनोंसेभीप्रकृतिकेसंरक्षणके लिएपौधेलगानेकीअपीलकी।जिलाप्रभारीशुभममिठूनेधन्यवादज्ञापनकिया।

बैठकमेंप्रदेशमहामंत्रीधर्मेंद्रतिवारी,प्रदेशउपाध्यक्षजयप्रकाशचौधरी,प्रदेशकेक्षेत्रीयप्रभारीमनीषकुमारङ्क्षसह,•ालिाप्रभारीशुभमराज,जिलाअध्यक्षरविराज,महामंत्रीज्ञानप्रकाश,मीडियाप्रभारीधीरजकुमार,चंदनकुमार,विश्वजीतविश्वकर्मा,प्रदीपकुमार,गौतमपासवान,मोहनप्रकाशङ्क्षसह,पवनपांडेय,विक्रांतकुमार,राजेशकुमार,सोनूवर्मा,हरेरामपांडेय,चंदनकुशवाहआदिशामिलथे।