मिट्टी जांच के उपरांत करें उर्वरक का प्रयोग

बांका।जिलेमेंमिट्टीजांचकीप्रक्रियाशुरूहोगईहै।सोमवारकोचलंतमिट्टीजांचप्रयोगशालाकोकृषिभवनसेजिलाकृषिपदाधिकारीसुदामामहतोएवंसहायकनिदेशकरसायनविकासकुमारनेसंयुक्तरूपसेझंडीदिखाकररवानाकिया।येचयनितगांवमेंजाकरकिसानोंकेखेतोंकेमिट्टीकेनमूनेएकत्रितकरेंगे।इसकेबादमिट्टीजांचकरसभीकिसानोंकोमृदास्वास्थ्यकार्डउपलब्धकरायाजाएगा।इसकेआधारपरकिसानअपनेखेतोंमेंखादकाप्रयोगकरेंगे।

सहायकनिदेशकरासायनविकासकुमारकीअध्यक्षतामेंचलंतमिट्टीजांचप्रयोगशालाबेलहरप्रखंडक्षेत्रकेबनगांवापहुंचे।जहांकिसानराजकुमारसिंह,रूपेशकुमार,अजयकुमार,उदयकुमार,विरेंद्रप्रसादसिंह,पप्पूप्रसादसिंह,अरविदप्रसादसिंहसहितअन्यकिसानोंकेखेतसेमिट्टीजांचकेलिएनमूनालियागया।सहायकनिदेशकनेबतायाकिमृदास्वास्थ्ययोजनाकेतहतवित्तीयवर्ष2020-21मेंप्रत्येकप्रखंडकेविभिन्नगांवमेंमिट्टीजांचआधारितप्रत्यक्षणसहप्रशिक्षणकार्यक्रमआयोजितकियाजारहाहै।प्रत्येकचयनितगांवकेखेतोंसेनमूनाप्राप्तकियाजारहाहै।इसमेंएकहेक्टयरमेंप्रत्यक्षणकियाजाएगा।कृषिसमन्वयकरूपेशकुमारनेबतायाकिजांचकिएगएनमूनोंकामृदास्वास्थ्यकार्डजल्दहीकिसानोंकोउपलब्धकरायाजाएगा।जांचकेबादकार्डकेअनुसारखादकाप्रयोगकरनेसेखेतोंकीउर्वराशक्तिबढ़नेकेसाथहीअधिकउपजहोगी।इसदौरानकृषिसमन्वयकउदयकुमारसिंह,चीक्कीकुमारऔरअंबरकुमारउपस्थितथे।