मेराल में सड़क किनारे से हटेगा सब्जी बाजर व ऑटो स्टैंड

मेराल:बीडीओमनोजकुमारतिवारीकीअध्यक्षतामेंबुधवारकोप्रखंडमुख्यालयकेसभागारमेंबैठकहुई।इसमेंमेरालबसस्टैंडएनएच75केकिनारेलगाएजारहेसब्जीबाजारतथाटेंपोस्टैंडकोतत्कालहटातेहुएअन्यत्रस्थापितकरनेकानिर्णयलियागया।मेरालबसस्टैंडमेंआएदिनहोरहीदुर्घटनाकेमद्देनजरयहनिर्णयलियागयाहै।बैठकमेंबीडीओकेअलावेअंचलाधिकारीयशवंतनायककेथानाप्रभारीरामेश्वरउपाध्यायप्रखंडप्रमुखविकाससिंहकुशवाहाव्यवसायिकसंघकेलोगतथाकईटेंपोचालकउपस्थितथे।बैठकमेंउपस्थितलोगोंनेएकस्वरमेंबसस्टैंडसेसब्जीबाजारतथाटेंपोस्टैंडकोहटानेकीमांगकी।बसस्टैंडमेंहोरहीलगातारदुर्घटनातथाआवागमनमेंपरेशानीकेमद्देनजरआगामी3नवंबरसेटेंपोस्टैंडकोहॉस्पिटलचौककेपाससड़कसेउत्तरतरफखालीजमीनमेंस्थापितकरनेतथासब्जीबाजारकोहॉस्पिटलचौकसेदक्षिणकीओरजानेवालीसड़कमेंलगवानेकानिर्णयलियागया।इसकेअलावाठेलाखोमचाकोडंडईरोडतथास्टेशनरोडमेंलगवानेपरसहमतिबनी।वीडियोमनोजकुमारतिवारीअंचलाधिकारीयशवंतनायकनेकहाकिबसस्टैंडकेपासएनएच75परनालीकेबाहरअगरकोईभीदुकानयाखेलाखोमचापकड़ागयातोउसपरकड़ीकानूनीकार्रवाईकीजाएगी।थानाप्रभारीश्रीउपाध्यायनेकहाकिएनएच75परबसस्टैंडकेएरियामेंकोईभीअतिक्रमणपायागयातोउसकेखिलाफसख्तीसेकार्रवाईकीजाएगी।प्रखंडप्रमुखविकाससिंहकुशवाहानेकहाकिबैठकमेंलिएगएनिर्णयकासख्तीसेपालनहोताकिमेरालमेंआएदिनहोरहीभीषणदुर्घटनासेलोगोंकीजानबचाईजासके।बैठकमेंभाजपानेताचंद्रमणिपाठक,उदयकुशवाहा,विजयप्रसाद,रामप्रताप,बीडीसीलतीफअंसारी,रामसागरमेहता,रामकेशराम,कृष्णाप्रसादकुशवाहा,विकासकुमार,नवीनजयसवाल,मनोजकुमारजयसवाल,अलीजामाअंसारी,शंभूसोनी,पंकजजयसवाल,ब्रह्मदेवचौधरी,सोबरनमेहता,अशोकराम,कैलाशप्रसादकेअलावेएसआईरामकृष्णसिंहएएसआईएलबीहरिजनराजस्वकर्मचारीशंकरपांडे,सुंदरदास,सरजूसोनी,रामकुमाररामइत्यादिलोगउपस्थितथे।