लोक अदालत में 53 वादों का निष्पादन

कोडरमा:जिलाविधिकसेवाप्राधिकारकोडरमाकेतत्वावधानमेंव्यवहारन्यायालयपरिसरमेंशनिवारकोलोकअदालतकाआयोजनकियागया।इसमौकेपरप्रभारीप्रधानजिलाएवंसत्रन्यायाधीशरमाशंकरसिंहनेकहाकिलोकअदालतमेंबढ़रहीभीड़इसबातकापरिचायकहैकिलोकअदालतआमलोगोंकेबीचकितनालोकप्रियहोताजारहाहै।लोकअदालतआमलोगोंकेलिएवरदानसाबितहोरहाहै,इसफैसलेमेंदोनोंपक्षोंकीजीतहोतीहैतथायहफैसलादोनोंपक्षोंकोसंतुष्टकरताहै।कोईपक्षइसेथोपाहुआमहसूसनहींकरताहै।लोकअदालतमेंदिएगएनिर्णयकेविरुद्धकहींभीकोईअपीलनहींहोती।इसलोकअदालतमेंकुलपांचबेंचोंकागठनकियागया।बेंचसंख्याएकमेंजिलाजजद्वितीयसंजयकुमारसिंह,अधिवक्ताभुनेश्वरराणावश्वेतासिंह,बेंचसंख्यादोमेंएसीजेएमअजयकुमारश्रीवास्तव,अधिवक्तासुरेशकुमारवसुमनजायसवाल,बेंचसंख्यातीनमेंन्यायिकदण्डाधिकारीप्रथमश्रेणीराजीवकुमारसिंह,अधिवक्तामहाबीररामवमनीषकुमारसिंह,बेंचसंख्याचारमेंन्यायिकदण्डाधिकारीप्रथमश्रेणीलीडियाफ्रांसिस्काकेरकेट्टाएवंअनुमंडलदण्डाधिकारीवअधिवक्तासंजयकुमारसिंहएवंबेंचसंख्यापांचमेंस्थायीलोकअदालतकेअध्यक्षसुरेन्द्रकुमारपाण्डेय,अधिवक्ताराकेशकुमारझावकुमारनिशांतनेमामलेकीसुनवाईकी।लोकअदालतमेंपांचबेंचोकेमाध्यमसेकुल53वादोंकानिष्पादनकियागया,जबकिविभिन्नविभागोंसेकुल3,75,300रुपयेकीराजस्ववसूलीकीगई।मौंकेपरप्रधानन्यायाधीशकुटुम्बन्यायालयसुनीलकुमारसिंह,जिलाविधिकसेवाप्राधिकारकेसचिवमिथिलेशकुमारसिंह,न्यायिकदण्डाधिकारीप्रथमश्रेणीकमलेशबेहरा,न्यायिकदण्डाधिकारीप्रथमश्रेणीमिसपूजा,न्यायिकदण्डाधिकारीप्रथमश्रेणीइलाकांडपाल,अधिवक्तासंघकोडरमाकेअध्यक्षजगदीशसलूजा,वनविभागकेअधिकारी,उत्पादविभागकेअधिकारी,विद्युतविभागकेविजयसिंह,न्यायालयकर्मीमदनरविदास,महेन्द्रनारायण,संजयकुमार,रणजीतकुमारसिंह,राजकुमारराउत,सुभाषकुमार,मनोजकुमार,अनिलकुमारसिंह,अजीतकुमार,मनोजकुमारगुप्ता,संतोषकुमार,अनिलकुमारसिंह,मनोजकुमारमिश्रा,राजीवकुमार,आशीषकुमारसिन्हासहितभारीसंख्यामेंअधिवक्ता,न्यायालयकर्मी,विभिन्नविभागोंकेअधिकारी-कर्मचारीवपक्षकारमौजूदथे।