लाखों का माल लदा ट्रक लापता, हड़कंप

जागरणसंवाददाता,कन्नौज:शनिवाररातशहरकेपालचौराहेसेलाखोंकामाललदाट्रकअचानकलापताहोगया।चालकनेयूपी-100परसूचनादीतोहड़कंपमचगया।जिलेभरकीपुलिससड़कपरआगई।जीटीरोड,बाईपाससेलेकरजगह-जगहबैरियरलगाकरचे¨कगकीगईलेकिनकुछपतानहींचला।चालकनेलूटकीआशंकाजताईहैजबकिपुलिसक्लीनरकेगायबहोनेसेमामलासंदिग्धमानरहीहै।

कानपुरनगरकेबिल्हौरनिवासीचालकसत्येन्द्रकुमारवचौबेपुरनिवासीपरिचालकधर्मेन्द्रकुमारदिल्लीसेपरचूनकासामानलादकरफैजाबादकेलिएनिकले।शनिवाररातवहपालचौराहेपरखाने-पीनेकेलिएरुकगए।कुछदेरबादचालकसत्येन्द्रलौटकरआएतोदेखाट्रकलापताहै।इसकेसाथक्लीनरधर्मेंद्रभीआसपासनजरनहींआया।काफीदेरतकइधर-उधरतलाशकेबादपुलिसकोबताया।यूपी-100टीमकोलाखोंकामाललदाट्रकगायबहोनेकीखबरमिलीतोमहकमेमेंहड़कंपमचगया।आनन-फाननसदरकोतवालीप्रभारीएके¨सहसमेतपुलिसटीमेंघटनास्थलपरपहुंचगईं।इसकेसाथमानीमऊ,गुरसहायगंज,जलालपुरपनावारा,अरौल,बाईपाससमेतसभीजगहबैरियरलगाकरचे¨कगशुरूकराईगई।देरराततकट्रकवक्लीनरकाकुछपतानहींचला।कोतवालीप्रभारीनेबतायाकिक्लीनरकेपरिचितकेयहांकिसीकीमौतकेकारणवहजल्दीमेंथा।चालकनेभीयहबातस्वीकारीहै।संभवहैचालककेखानाखानेकेदौरानवहअचानकट्रकलेकरचलागयाहो।चालककीनिशानदेहीपरक्लीनरकेघरभीपुलिसटीमभेजीगईहै।मामलालूटकानहींहै।फिरभीहरपहलूपरपड़तालकराईजारहीहै।जल्दसच्चाईसामनेलाईजाएगी।