गीता भवन स्कूल में समारोह करवाया

संवादसहयोगी,मोगा:स्वामीवेदांतानदमहाराजकेआशीर्वादतथास्वामीसहजप्रकाशजीकीअध्यक्षतामेंचलरहेगीताभवनपब्लिकस्कूल,मोगामेंस्वतंत्रतादिवससमारोहबड़ेउत्साहऔरउमंगकेसाथमनायागया।राष्ट्रीयध्वजकोफहरानेकीरस्मकोस्वामीसहजप्रकाशप्रधानगीताभवनपब्लिकस्कूलनेनिभाया।ध्वजफहरानेकेसाथस्टाफनेराष्ट्रगानकिया।इसअवसरपरखुशवंतरायजोशी,नीनासिगल,मंजीतकांसल,पवनकुमारतथाप्रिसिपलनीरूकथूरियासहितसमूहस्टाफउपस्थितथा।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!