एनएच पर लूटपाट करने वाले पांच अपराधी गिरफ्तार

10मईकीरातबगोदरजारहीमिल्कवैनकेचालककेसाथकीथीलूटपाट,दोबाइकबरामद

संवादसहयोगी,हजारीबाग:मुफस्सिलथानाकीपुलिसनेएनएच33स्थितबाइपासपरवाहनोंमेंलूटपाटकरनेवालेगिरोहकेपांचअपराधियोंकोगिरफ्तारकियाहै।अपराधियोंकीगिरफ्तारीथानाकांडसंख्या114/21मेंहुईहै।पकड़ेगएअपराधियोंनेही10मईकीरातकरीबदोबजेदूधलेकरबगोदरजारहीवैनकेचालककेसाथमारपीटकरतेहुएएकमोबाइलवतीनहजाररुपएछीनलियाथा।लूटपाटकीघटनाएनएच33बाइपासस्थितओरियातालाबकेसमीपहुईथी।इसबाबतशनिवारकोएकप्रेसवार्ताकाआयोजनमुफस्सिलथानेमेंकियागया।एसडीपीओसदरमहेशप्रजापतिनेइसदौरानलूटपाटकीपूरीजानकारीदी।बतायाकितकनीकीसेलकेमददसेअपराधियोंकोउनकेघरोंसेहीदबोचागयाहै।सभीअपराधीस्थानीयहैऔरछोटेमोटेछिनतईकाकार्यकरतेथे।इससेइनकाहौसलाबढ़गयाथाऔरएनएचपररांचीसेदूधलेकरबगोदरजारहेवाहनकोइनकेद्वारापहलाशिकारबनायागया।चालकनेइसबाबतप्राथमिकीदर्जकरायीथी।जांचमेंतकनीकीसेलकीमददसेकांडकेअप्राथमिकीअभियुक्तकोर्राकेजबरानिवासीरिकुकुमारगुप्ताउर्फबिल्लीकोपकड़ागया।इसकेनिशानदेहीपरअन्यसभीआरोपीपकड़ेगए।थानाप्रभारीबजरंगमहतोनेबतायाकिलूटपाटमेंप्रयुक्तअपाचीमोटरसाईकिलजेएच09एएस-0293तथास्कूटीजेएच02बीसी-4092कोजब्तकरतेहुएलूटागयामोबाइलभीबरामदकियागया।

लूटपाटकेआरोपमेंगिरफ्तारअपराधीजबराथानाकोर्रानिवासीरिकुकुमारगुप्ताउर्फबिल्ली(पितास्व.अरविन्दसाव),कोर्राकेजबरानिवासीसुरजकुमार(पिताबालदेवराम),सदरप्रखंडकेसिघानीनिवासीडब्लुराम(पितास्व.जगदीशराम),लाखेभुईयांटोलीनिवासीसचिनकुमार(पिताप्रीतमराम),तथाखीरगांवकेसिरकानिवासीराहुलकुमारराम(पितास्व.बिल्टाराम)थानाबडाबाजारहजारीबागहै।

रेकीकरकरतेथेलूटपाट

एसडीपीओनेबतायाकिगिरफ्तारआरोपीएनएचबायपासपररातमेंवाहनोंकीरेकीकरलूटपाटकररहेथे।इनकेद्वारापूर्वमेंकिएगएअन्यआपराधिकघटनाओंकीजांचकीजारहीहै।बतायाकिदूधगाड़ीकोरातकेदोबजेइनकेद्वारारुकवाकरलूटपाटकीगयीथी।इनकेद्वारादोटीमबनाकरघटनाकोअंजामदियाजाताथा।