एआरएस की अभय व दिव्या रानी स्कूल टापर

जासं,बोकारो:एआरएसपब्लिकस्कूलकेछात्रवछात्राओंसीबीएसई12वींबोर्डकीपरीक्षामेंबेहतरप्रदर्शनकिया।विज्ञानसंकायमेंअभयकुमारको98.2,विनीताकिस्कूको97.4वदीक्षाकुमारीको95.2,अंकितकुमारको95,आकाशकुमारको93.6,रीनाकुमारीको93,विभाकुमारीको92.6,केशवकृष्णाको92.2,रुचिसिंहको91.6,जयदेवनायकको91,साहिलचटर्जीको90.2,मो.आमीररिजवीको90फीसदअंकमिले।वहींकामर्ससंकायमेंदिव्यारानीको95.6,अलकापांडेयको93.8वनेहाकुमारीको93फीसदअंकमिला।निदेशकरामलखनयादववप्राचार्यविश्वजीतपात्रानेछात्र-छात्राओंकोबधाईदेतेहुएउज्ज्वलभविष्यकीकामनाकी।