भगवान महाऋषि श्री वाल्मीकि चौक का नव निर्माण कार्य शुरू

जेएनएन,होशियारपुर

भगवानमहाऋषिश्रीवाल्मीकिचौंककानवनिर्माणकाकार्यनगरनिगमहोशियारपुरद्वाराशुरूकरवायागया।संतप्यारेनाथ(भगवानवाल्मीकिआश्रमभरोवाल)नेइसनिर्माणकार्यकीशुरुआतकी।तरसेमलालआदिया,प्रधानवाल्मीकिसभाहोशियारपुरनेकहाकिइसचौंककानिर्माणकार्यजल्दपूराकरलियाजाएगा।चौंकमेंभगवानवाल्मीकिकीप्रतिमास्थापितकरदीजाएगी।मोहनलालपहलवान,मनोजकनेडी,मास्टरविनोदहंस,तरसेमलालहंस,विकासहंस,विपनकुमार(गब्बर),सुरिन्द्रकुमारछिन्दाशंकरनगर,करणजोतआदिया,कमलभट्टी,विशालआदिया,रिशुआदिया,राजूऋषिनगर,विपनेशसंगर,रविकुमार,रमेशहंस,विक्कीगिल,हरिरामआदिया,गुरचरणसिंहगिल,रविन्द्रकुमारकाका,मनसाराम,विशालशालुआदिमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!