अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत

बस्ती:वाल्टरगंजथानाक्षेत्रकेमानिकचंदपड़ावकेनिकटअनियंत्रितकारकीठोकरसेएकमहिलाकीमौतहोगई।हादसाउससमयहुआजबशनिवारकोरुधौलीथानाक्षेत्रकेबनकटियानिवासीबाबूरामतिवारीबाइकसेपत्नीकिसलावतीकेसाथकिसीकामसेजिलामुख्यालयजारहेथे।अनियंत्रितकारनेबाइककेसमीपखड़ीमहिलाकोठोकरमारदी।हादसेमेंवहगंभीररूपसेघायलहोगईं।दुर्घटनाग्रस्तकारसेजिलाअस्पताललेजातेसमयरास्तेमेंकिसलावतीकीमौतहोगई।